Моят стаж по Програма ERASMUS+ като служител на ТУ-Варна My ERASMUS+ training as a staff member of TU-Varna


През летния семестър на учебната 2017/2018 година имах възможността да осъществя краткосрочна мобилност с цел обучение по линия на програма „ЕРАЗМУС+”.
Стажът в университета-партньор ми позволи да създам контакти с колеги в моята професионална област и да придобия нови знания за добри практики, прилагани от тях.
Обучението по линия на програма „ЕРАЗМУС+” беше много интересно и изключително полезно за професионалното ми развитие като служител на Технически университет-Варна.

During the summer semester of the Academic Year 2017/2018 I had the opportunity to do a short-term staff mobility for training under the ERASMUS+ Programme.
The traineeship at the partnering University allowed me to establish contacts with colleagues in my professional domain and acquire new knowledge of good practices which they apply.
My training under the ERASMUS+ Programme was very interesting and extremely beneficial to my professional development as a staff member of the Technical University of Varna.