ЗАПОВЕД – ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ 2018-2019


                         Т Е Х Н И Ч Е С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т  – В А Р Н A

З А П О В Е Д

№ …………… / ………………

Във връзка с приетите „Правилник за устройството и дейността на Дирекция „МДЧС“ в ТУ-Варна и  „Правила за академичен трансфер на студенти на ТУ-Варна“ и на основание присъдена „Университетска харта№ 82804-LA-1-2014-1-BG-E4AKA1-ECHE“, даваща на ТУ-Варна право да участва в преподавателска и студентска мобилност по програма „Еразъм+“ за периода 2014-2020 г., както и въз основа приетите решения на Постоянна комисия за международно сътрудничество и подбор на кандидати за участие в програма „Еразъм+“, посочени в протокол от нейно заседание с № 5/26.10.2018 г.,

О П Р Е Д Е Л Я М

следните преподаватели и служители на ТУ-Варна за участие в мобилност на персонала през академичната 2018/2019 година:

1.      Гл. ас. д-р инж. Даниела Тодорова Спасова,     МТМ, МТФ

2.      Гл. ас. д-р инж.Десислава Йорданова Минчева,  МТМ, МТФ

3.      Ас. д-р инж. Таня Георгиева Аврамова,           ТМММ, МТФ

4.      Доц. д-р инж. Павлина Калчева Тотева-Лютова,       ТМММ, МТФ

5.      Гл. ас. д-р инж. Веселин Тодоров Михайлов,  ТТТ, МТФ

6.      Ас. инж. Георги Петров Чекелов,  ТТТ, МТФ

7.      Доц. д-р инж. Таня Пенчева Панайотова,        ИМ, МТФ

8.      Ас. Мариана Радкова Мурзова,      ИМ, МТФ

9.      Ас. д-р Дрина Недкова Добрева,    ИД, МТФ

10.  Гл. ас. Галина Великова Жечева,   ИД, МТФ

11.  Доц. д-р Виктор Алексеевич Чириков,   ММЕ, МТФ

12.  Доц. д-р инж. Диян Минков Димитров, ММЕ, МТФ

13.  Доц. д-р инж. Никола Николаев Николов, АП, ФИТА

14.  Доц. д-р инж. Мариела Иванова Александрова, АП, ФИТА

15.  Доц. д-р инж. Марияна Георгиева Тодорова, АП, ФИТА

16.  Ас. Елена Драгомирова Драганова, АП, ФИТА

17.  Ас. Ренета Данчева Първанова, АП, ФИТА

18.  Гл. ас. д-р инж. Тончо Христов Папанчев, ЕТМ, ФИТА

19.  Доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов, КНТ, ФИТА

20.  Доц. д-р инж. Венета Панайотова Алексиева, КНТ, ФИТА

21.  Доц. д-р инж. Милена Николова Милеува-Карова, КНТ, ФИТА

22.  Доц. д-р инж. Венцислав Георгиев Николов, КНТ, ФИТА

23.  Доц. д-р инж. Юлка Петкова Петкова, КНТ, ФИТА

24.  Доц. д-р инж. Ивайло Пламенов Пенев, КНТ, ФИТА

25.  Доц. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев, КНТ, ФИТА

26.  Доц. д-р инж. Тодорка Николова Георгиева, КТТ, ФИТА

27.  Доц. д-р инж. Валентина Илиева Маркова, КТТ, ФИТА

28.  Доц. д-р инж. Виолета Тодорова Божикова, СИТ, ФИТА

29.  Доц. д-р инж. Марияна Цветанова Стоева, СИТ, ФИТА

30.  Доц. д-р инж. Росен Стефанов Радков, СИТ, ФИТА

31.  Ас. Павлина Стоянова Владимирова

32.  Доц. д-р инж. Галина Илиева Илиева, ККММ, КФ

33.  Доц. д-р инж. Петър Георгиев Георгиев, ККММ, КФ

34.  Ас- инж. Йорданка Георгиева Съчкова, ККММ, КФ

35.  Ас. инж. Йордан Стефанов Денев, ККММ, КФ

36.  Ас. инж. Личко Валериев Найденов, ККММ, КФ

37.  Ас. д-р инж. Владимир Атанасов Йорданов, ККММ, КФ

38.  Проф. д-р Драгомир Пламенов Димитров, Р, КФ

39.  Гл. ас. д-р Надя Георгиева Даскалова, Р, КФ

40.  Доц. д-р Петър Стоянов Янков, Р, КФ

41.  Доц. д-р Миглена Атанасова Друмева, Р, КФ

42.  Боряна Генчева Генова, КВ, КФ

43.  Детелина Костадинова Кокърчина, КВ, КФ

44.  Доц. д-р инж. Пенка Нелиева Златева, Т, КФ

45.  Ас. д-р инж. Кръстин Красимиров Йорданов, Т, КФ

46.  Доц. д-р Даниела Симеонова Тонева-Жейнова, ЕООС, КФ

47.  Доц. д-р инж. Медиха Енвер Мехмед-Хамза,

ЕЕ, ЕФ

48.  Ас. инж. Пламен Антонов Станчев, ЕЕ, ЕФ

49.  Доц. д-р инж. Радко Петров Михайлов, ДТК

50.  Доц. д-р Пейчо Христов Попов, ДМФЕО

51.  Доц. д-р инж. Радостин Димитров Димитров, КСТУ

52.  Ас. инж. Антон Нейчев Колев, КСТУ

53.  инж. Сергей Цветанов Димитров, ДМДЧС

54.  Адриана Константинова Александрова, ДМДЧС

55.  Марина  Свиленова Христова, ДМДЧС

56.  Зухран Халилова Кадиева, ДМДЧС

57.  инж. Румен Борисов Джингаров, ИО

 

 

 

 

 

Копие от заповедта да се връчи на всички декани на факултети и директори на колежи за сведение и изпълнение.

РЕКТОР:  ……………………..

/проф.  д-р  инж. Розалина Димова/

СД