Стратегия, харта и правила


Стратегия за интернационализaция

Еразъм+ Харта за висше образование 2021-2027

Erasmus Policy Statement

Сертификат за качествено изпълнение на проект № 2018-1-BG01-КА103-047100

Студентска Харта “Еразъм+”

Общи условия за програма Еразъм+

Правилник за академична мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители в технически университет – варна

Еразъм+ Ръководство за програмата – 2024

ЕРАЗЪМ СТУДЕНТСКА ХАРТА 2021-2027