УВЕЛИЧЕН БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/2021 ГОДИНА


Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ – МОН, който е Национална агенция за работа по програма „Еразъм+“, е одобрил поискания от нас бюджет за академичната 2020-2021 година в размер на 823 075 евро.  Средствата са за финансиране на одоибрения ни проект по КД-103 за мобилност на студенти и персонал в програмни държави /основно от Европейския съюз/.

Чрез него се финансират студентските и преподавателските мобилности в университети и компании в държавите от Европейския съюз.

Бележи се ръст от 75% спрямо бюджета за 2019-2020 академична година, който бе 469 605 евро.

Това ще даде възможност за реализиране на значително повече (с 2/3) студентски и преподавателски мобилности през настоящата година, както и за финансиране на повече дейности чрез бюджетното перо „Организационна подкрепа“, ако пандемичната обстановка не предизвика очаквания значителен спад в броя на желаещите участници.