ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ 18/19 – протокол


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

П Р О Т О К О Л
от заседание на Комисията по академичен обмен
№ 5 / 25.10.2018 г.
Днес, 25.10.2018 г. се проведе заседание на Комисията по академичен обмен на ТУ-Варна. Същата заседава в следния състав:
1. доц. д-р инж. Маргрета Василева – Заместник Ректор УД – Председател на комисията
2. доц. д-р Георги Антонов – Декан МТФ
3. доц. д-р Илия Хаджидимов – Декан КФ
4. доц. д-р Недялко Николов – Декан ФИТА
5. доц. д-р Маринела Йорданова – Декан ЕФ
6. доц. д-р Красимир Богданов, Директор Колеж към ТУ-Варна
7. доц. д-р Цанко Генчев – Директор Д“МФЕО“
8. Десислава Кръстева – Председател на Студентски съвет на ТУ-Варна
9. инж. Сергей Димитров – Експерт „СПМ“, оперативен координатор на ТУ-Варна по програма „Еразъм+“.
На заседанието не присъстваха членовете на комисията доц. д-р Свилен Стоянов – Директор ДТК и инж. Иван Русев – Помощник Ректор поради заетост.
Заседанието бе посветено на въпроси, свързани с предстоящите преподавателски
мобилности /ПМ/ по програма „Еразъм+“ през настоящата 2018-2019 академична година и протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на критериите за подбор на участниците в ПМ, прилагани от деканите на факултети.
2. Определяне на квотите преподавателски мобилности за всеки факултет и дирекция.
3. Разискване на броя дни, за които ще се получава финансиране за всяка преподавателска мобилност – 5, или 7 /с включване на 2 дни за пътуване – отиване и връщане/.
4. Определяне на срока, в който ръководителите на факултети, колежи и дирекции следва да представят в Еразъм офиса на университета списъци с номинираните преподаватели и служители за участие в мобилност по програма „Еразъм+“.
Доц. Маргрета Василева откри заседанието и очерта насоките за разискване.
Инж. Сергей Димитров бе предварително представил на всеки участник в комисията предварителна информация, свързана с точките от дневния ред, като база за разискване и вземане на решения.
Всяка точка бе подложена на разискване и се взеха следните решения:
Ще бъдат разгледани и взети решения по следните:

Р Е Ш Е Н И Я:

1. Запазват се действащите през миналата академична 2017-2018 година критерии за подбор на участниците в ПМ, прилагани от деканите на факултети, а именно:
– Осъществена дейност по приемане на студенти и преподаватели по програмата за последните 2 учебни години – 5 т.
– Кандидата, или тяхната катедра са изпратили студенти по програмата през последните 2 учебни години – 4 т.
– Предстояща хабилитация на кандидата – 3 т.
– Осъществяване на мобилност за първи път – 2 т.
– Участие в разработване на проекти от страна на ТУ-Варна – 1 т.

2. Определят се следните квоти за мобилности на персонала между отделните факултети, колежи и дирекции, както следва:
– МТФ – 12
– ЕФ – 10
– КФ – 16
– ФИТА – 15
– ДТК – 2
– КСТУ – 2
– ДМФЕО – 5
– Админ. персонал – 5

3. Броят дни, за които ще се получава финансиране за всяка преподавателска мобилност се определя на 7 /с включване на 2 дни за пътуване – отиване и връщане/, за всеки член на персонала, който се ангажира да пътува до приемащата институция в деня преди началото на мобилността и да пътува в обратна посока непосредствено деня след последния ден на мобилността. Тези от тях, които не поемат този ангажимент, следва да осъществят 5 дневна мобилност, съгласно правилата на програмата. Мобилност на преподаватели няма да бъде осъществявана през първата учебна седмица на новата учебна година, с оглед необходимостта от присъствието им тогава тук.

4. Срокът, в който ръководителите на факултети, колежи и дирекции следва да представят на електронен и хартиен носител в Еразъм офиса на университета списъци с номинираните преподаватели и служители за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ е 16.11.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Директор Дирекция „МДЧС“:………………
/доц. д-р инж. Маргрета Василева/

ЧЛЕНОВЕ:
Декан ФИТА:……………………. Декан ЕФ: …………………….
/доц. д-р инж. Недялко Николов/ /доц. д-р инж. Маринела Йорданова/

Декан КФ:……………………. Декан МТФ:…………………….
/доц. д-р инж. Илия Хаджидимов/ /доц. д-р инж. Георги Антонов/

Директор Д“МФЕО“: ………………….
/доц. д-р Цанко Генчев/ Директор КСТУ:…………………….
/доц. д-р инж. Красимир Богданов/

Председател на СС: …………….
/Десислава Кръстева/ Експерт „СПМ“: …………………..
/инж. Сергей Димитров/