ЕРАЗЪМ+ практика


Тази опция се отнася за всички студенти и докторанти на ТУ-Варна с достатъчно, според приемащата институция, владеене на английски език, или езика на приемащата държава.

Тя е на разположение и на наскоро дипломиралите се, но само, ако те са подали своята молба в Еразъм офиса на университета преди последния им държавен изпит, или преди защитата на дипломната им работа и са били номинирани.

Практиката може да бъде проведена само в компания с официален адрес на
регистрация в страна от Европейския съюз, различна от Р. България, или в
университет от списъка на партньорите на ТУ-Варна по програма „Еразъм+“, ако споразумението ни с този университет включва такава възможност, или ако този университет изрази съгласие.

Практиката следва да бъде в съответствие със специалността на студента и да
продължава не по-малко от 60 дни.

ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩА ЗА ВАС КОМПАНИЯ САМИ.

ВЛЕЗТЕ В КОНТАКТ С НЕЯ И, АКО СЕ ДОГОВОРИТЕ , ПОДГОТВЕТЕ СЛЕДНИТЕ Док 1 ДОКУМЕНТИ:
– Letter of Intent /попълнено и подписано от компанията/
– Acceptance Letter /попълнено и подписано от компанията/
– Learning Agreement в частта Before Mobility /попълнен от Вас и компанията и подписан от декана на факултета Ви в ТУ-Врана, от приемащата компания и от Вас/

ПРЕДСТАВЕТЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА ПО 1 ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ТЯХ В ОРИГИНАЛ, ИЛИ СКАНИРАНО КОПИЕ И ТОГАВА ТАМ ПОДАЙТЕ МОЛБА И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА. Док 2

ИЗПРАТЕТЕ НА ИМЕЙЛ АДРЕСА НА ТУ-ВАРНА /erasmus@tu-varna.bg/ ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ПОПЪЛНЕНИ ОТ ВАС ЖЪЛТИ ПОЛЕТА В ТЕКСТА МУ.
Представете в Еразъм офиса удостоверение за IBAN на Ваша сметка в българска банка, по която ще Ви бъде преведен гранта. Това удостоверение трябва да бъде от вид, който безплатно се издава от банката Ви.

ПОДПИШЕТЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА 4 ЕКЗЕМПЛЯРА НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ. ДО 30 ДНИ СЛЕД ТОВА ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕВЕДЕН 80% ОТ ГРАНТА ЗА СРОКА НА ПРАКТИКАТА.

Размерът на гранта е според броя на дните, посочени в договора за финансиране и според държавата, където ще бъде реализирана практиката – по 756, или 824 евро на месец. Тази сума Ви се предоставя за подпомагане на всички разходи във връзка с практиката, включително и за пътуването.
– Ако практиката Ви продължава повече от договорирания период, размерът на гранта няма да бъде по-голям от договорирания, освен ако преди приключване на договорирания период не изпратите в Еразмъм офиса ЗАЯВЛЕНИЕ, попълнено и подписано от Вас, чийто формуляр може да намерите в пакета документи /Док. 2/.  Номерът на договора, който трябва да посочите в заявлението може да Ви го изпратим, ако ни го поискате чрез имейл.  Само въз основа на това заявление с Вас или Ваш пълномощник може да сключим анекс към договора за удължения период на практиката Ви, но преди изтичане на периода на практиката Ви, посочен в договора.
– Ако практиката Ви продължи по-малко от 60 дни, тогава Вие трябва да върне цялата сума на гранта.
– Ако практиката Ви продължи повече от 60, но по-малко от договорирания брой дни, тогава ще получите по-малко от посочената в договора сума, пропорционално на броя дни нереализирана практика.

УРЕДЕТЕ СИ НАСТАНЯВАНЕТО ЧРЕЗ КОМУНИКАЦИЯ С ПРИЕМАЩАТА КОМПАНИЯ, ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО.
Всеки студент участник в програма “Еразъм+” е задължен да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността, ако работния език по време на мобилността e чужд за него. На всички участници, чието ниво е по ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. Чрез платформата OLS линкът към теста се получава на имейл адреса на студента. https://academy.europa.eu/mod/forum/discuss.php?d=7904
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНО ПРИСТИГАНЕ И ПРАКТИКА В ПРИЕМАЩАТА КОМПАНИЯ
Веднага след практиката си или при първа възможност попълнете и изпратете /„събмитвайте“/ своя онлайн отчет във вид на анкета. Анкетата се съдържа в линк на съобщение от EU CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM / Erasmus+ participant survey, веднага след приключване на срока на практиката, който е посочен в договора за финансиране.  PDF файлът с попълнената анкета веднага изпращате на еrasmus@tu-varna.bg.

В СРОК ОТ 30 ДНИ СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО ВИ ПРЕДСТАВЕТЕ В ОРИГИНАЛ В ЕРАЗЪМ ОФИСА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ Док 3, ЗАВЕРЕНИ ОТ КОМПАНИЯТА:
– CONFIRMATION OF ERASMUS+ MOBILITY.doc;
– Transcript of Works;
– Частта „After Mobility“ на документа Lеarning Agreement_Erasmus+_SMP.docx;
– всички самолетни, или други билети, които сте ползвали за отиване и връщане до приемащата държава;
– документ за настаняването Ви;
– международния Ви паспорт, в който са печатите от ГКПП на държавата, до която сте пътували за практиката си /ако е страна извън ЕС/.

ДО 30 ДНИ СЛЕД ОТЧИТАНЕ НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ ОНЛАЙН ОТЧЕТ, ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОСТАТЪКА ОТ 20% ОТ ГРАНТА.

За въпроси:

erasmus@tu-varna.bg

инж. Сергей Димитров, Еразъм координатор на ТУ-Варна
тел. 052 383 538,   0898 720 067

стая № 328 – НУК