Покана към студенти за участие в семинар в гр. Бурса


Технически университет – Варна е партньор в международен проект по програма „ERASMUS+“ на тема „Безопасност на труда от гледна точка на младите хора“ 2020-1-TR01-KA105-086803, с координатор Development and Innovation Office, град Бурса, Р. Турция.

Проектът обединява университетски преподаватели, студенти, младежи и представители на организации с нестопанска цел от България, Турция, Холандия, Румъния и Литва.

В изпълнение на проекта се организира семинар в гр. Бурса за периода 21.08- 30.08.2021 г. Участието в семинара е безплатно, разходите се поемат от програма ERASMUS+.

Студентите от ТУ- Варна, желаещи да участват, моля да заявят своя интерес на ел. поща mpartcheva@tu-varna.bg в срок до 31.07.2021 г.

Телефон за информация: 0878148180

д-р инж. Магдалена Парчева