ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ТУ-ВАРНА В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МЛАДИТЕ ХОРА“, СЪВМЕСТНО С ПАРТНЬОР ОТ ГР. БУРСА, Р. ТУРЦИЯ


Технически университет – Варна е партньор в международен проект по програма „ERASMUS+“ на тема „Безопасност на труда от гледна точка на младите хора“ 2020-1-TR01-KA105-086803, с координатор Development and Innovation Office, град Бурса, Р. Турция.

Проектът обединява университетски преподаватели, студенти, младежи и представители на организации с нестопанска цел от България, Турция, Холандия и Литва, работещи по актуалната тематика за здравословните и безопасните условия на труд, породените от съвременните тенденции промени на работното място и новите рискови фактори, оценката на професионалния риск, установяването на култура по превенция с оглед опазване на здравето на специалистите и мотивация при работа.

Една от основните дейности по проекта е провеждането на семинар с лектори и участници от държавите партньори. Предвид пандемията COVID-19 семинарът ще е виртуален и ще се проведе през периода 23-30.11.2020 г.

Студентите, които проявяват интерес, владеят английски език на ниво B1/B2, могат да изразят своето желание за участие по електронна поща в срок до 09.11.2020 г., д-р Магдалена Парчева, Ръководител секция „Социални, стопански и правни науки“, Научноизследователски институт, mpartcheva@tu-varna.bg.