Мобилност с цел обучение – кратко описание


ПРЕДИ мобилността

I.  Участниците в преподавателска мобилност с цел обучение следва да представят в Еразъм офиса попълнени и подписани следните документи:

1. Декларация-лични данни-STAFF – 1 екз., на хартия;
2. Декларация банкова сметка – 1 екз., на хартия;
3. Acceptance Letter – Staff Mobility form – сканирано копие – 1 екз., или покана от приемащия университет;
4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОМАНДИРОВКА – New_blanka – 1 екз., на хартия, подписано от р-л катедра, декан и зам. ректор УД;
5. Staff Mobility Agreement for Training form – 1 екз., подписано от участника, декана му и от приемащия университет /сканирано копие/.

 

II.  Изпращат на имейл адрес erasmus@tu-varna.bg:

Изпращат на имейл адрес erasmus@tu-varna.bg:
1.  ДОГДОВОР-финансиране-ПМОбуч.;

Този файл се изтегля в АКТУАЛНИЯ МУ ВАРИАНТ от сайта, непосредствено преди попълването му.   След като са попълнили в него само всички жълти полета, се изпраща като Word файл на посочения имейл адрес.

2. Застрахователна полица за здравна застраховка за чужбина на Ваше име за целия период на престоя извън границите на Р. България.

 

III.  Подписват този договор в 4 екз., в Еразъм офиса, след като той бъде дооформен и принтиран в същия офис.

 

СЛЕД мобилността

1. Участниците попълват и изпращат /„събмитват“/ своя онлайн отчет във вид на анкета. Анкетата се съдържа в линк на съобщение от Еразъм, което получават на имейл адреса си веднага след приключване на срока на практиката, посочен в договора за финансиране. Желателно е да запазят отчета /анкетата/ си в PDF файл, за да можете да удостоверят, че са го попълнили и подали, само ако възникне технически проблем
2. Представят в Еразъм офиса:
– Certificate of Arrival and Attendance, в оригинал, или аналогичен документ, заверен от приемащия университет;
– Фактура за ползваните нощувки;
– Билети от пътуването, паспорт /ако е пътувано извън ЕС/, документ издаден от чуждта държава, с дата от деня, предшестващ първия ден на мобилността в университета и друг документ, с дата след последния ден на мобилността в приемащия университет /квитанция за закупена винетка, или за зареждане с гориво на бензиностанция и др./.
3. Представят в деловодството:
– Отчет за осъществена командировка (2) – в 1 екз., подписан от р-л катедра, от декан и от участника в мобилността.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ – ОБУЧЕНИЕ