Мобилност с цел обучение – кратко описание


ПРЕДИ мобилността

I.  Участниците в мобилност на персонала с цел обучение следва да представят в Еразъм офиса попълнени и подписани актуални формуляри, изтеглени от тук на следните документи:

1. Декларация-лични данни-STAFF – 1 екз., на хартия;
2. Декларация банкова сметка – 1 екз., на хартия;
3. Acceptance Letter – Staff Mobility form – сканирано копие – 1 екз., или покана от приемащия университет;
4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОМАНДИРОВКА – 1 екз., на хартия, подписано от р-л катедра/отдел, декан, УМО/за преподавателите/ и зам. ректор АСД.    Към предложението се прилага доклада до УМО, на който следва да има задължително резолюция на Зам. Ректор “УД”.

5. Staff Mobility Agreement for Training form – 1 екз., подписано от участника, декана му и от приемащия университет /сканирано копие/.

 

II.  Изпращат на имейл адрес erasmus@tu-varna.bg

1.  ДОГОВОР-ФИНАНСИРАНЕ-ПМОбуч.

Този файл се изтегля в АКТУАЛНИЯ МУ ВАРИАНТ от сайта, непосредствено преди попълването му.   След като са попълнили в него само всички жълти полета, се изпраща като Word файл на посочения имейл адрес.  Моля на правете никакви други промени в текста на договора.

2. Застрахователна полица за здравна застраховка за чужбина на Ваше име за целия период на престоя извън границите на Р. България.

 

III.  Подписват този договор в 4 екз., в Еразъм офиса, след като той бъде дооформен и принтиран в същия офис.

 

СЛЕД мобилността в срок до 30 дни:

1. Участниците попълват и изпращат /„събмитват“/ своя онлайн отчет във вид на анкета. Анкетата се съдържа в линк на съобщение от EU CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM / Erasmus+ participant survey, което получават на имейл адреса си веднага след приключване на срока на обучението, посочен в договора за финансиране. Желателно е да запазят отчета /анкетата/ си в PDF файл, за да можете да удостоверят, че са го попълнили и подали, само ако възникне технически проблем.
2. Представят в Еразъм офиса:
– Certificate of Arrival and Attendance, в оригинал, или аналогичен документ, издаден и заверен от приемащия университет;
– Фактура за ползваните нощувки;
– Билети от пътуването, паспорт /ако е пътувано извън ЕС/, документ издаден от чуждта държава, с дата от деня, предшестващ първия ден на мобилността в университета и друг документ, с дата след последния ден на мобилността в приемащия университет /квитанция за закупена винетка, или за зареждане с гориво на бензиностанция и др./.
3. Представят в деловодството:
– Отчет за осъществена командировка в 1 екз., подписан от р-л катедра, от декан и от участника в мобилността.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ – ОБУЧЕНИЕ