Мобилност с цел преподаване – подробно описание


По програма “Еразъм+” се подпомагат периоди на преподаване във висши училища в чужбина. Ако работите в сферата на висшето образование, можете да преподавате временно във висше училище от държава, която е от категорията на програмна и с него ТУ-Варна има сключен договор за сътрудничество.
Ако обменът се извършва между страна по програмата, периодът на преподаване трябва да бъде минимум 5 дни и максимум 2 месеца. Това не включва времето за пътуване.
По време на престоя в чужбина, действителното време на преподаване трябва да бъде минимум 8 часа на седмица.
За да участвате в мобилност на персонала по програма “Еразъм+” с цел преподаване, трябва да отговаряте на следните условия:
• Да сте назначен/а на трудов, или граждански договор към Технически Университет – Варна, като преподавател.
• Да владеете английски, или езика на страната, в която желаете да заминете.
Като участник в програма “Еразъм+” ще получите:
• Право да посетите университет партньор с цел преподаване.
• Шанс да създадете контакти и обмените опит с колеги от известни университети.
• Възможност да практикувате езиковите си познания.
• Субсидия за 5 дни и средства за транспортни разходи.
От Вас ще се очаква:
• Да изнесете минимум 8 часа лекции в университета партньор на английски език, или на националния език на страната домакин.
• Да се свържете с отдел “Международно сътрудничество” в университета партньор, за да обсъдите кога ще е удобно да го посетите, какви ще са възможностите за настаняване и да съгласувате програма за преподаване.
• Да подпишете договор за “Еразъм+” субсидия с Технически Университет – Варна преди заминаването си.
• След завръщане да представите отчетните документи, описани в процедурата за кандидатстване, стъпка 5.

Процедурата стъпка по стъпка:

 

Долуописаната процедурата се прилага, ако кандидатите са повече от свободните места, за които има осигурено финансиране по проекта.  В този случай е достатъчно кандидатът за участие да получи съгласието на приемащата институция и на своя пряк и по-високо стоящ ръководител от ТУ-Варна и да следва стриктно съответната кратка процедура /”кратко опикание”/, посочена на сайта на университета.

Желаещите да осъществят мобилност преподаватели заявяват това на ръководител кътедра и декан на факултет, посочвайки университета и периода, въз основа на вече осъществена принципна договореност с Еразъм офиса на този университет от програмна държава, с който имаме действащо споразумение за сътрудничество. Деканът на всеки факултет изготвя списък с кандидатите.

 

Въз основа на постъпилите предложения и наличния брой мобилности с осигурено финансиране, Комисията по академичен обмен определя квоти за всеки факултет и критерии за подбор. Селекцията на персонала са извършва от деканите на факултетите, с оглед на очаквани резултати за катедрата, за факултета и персонално. При класирането на преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала се дава приоритет на:
1. Мобилност на преподавател, или служител, който за пръв път участва в академична мобилност по програма „Еразъм+“;
2. Мобилност, която води до разработване на нови учебни материали /за преподаватели/, или до повишаване на квалификацията /за служители/;
3. Осъществена дейност по приемане на студенти и преподаватели по програмата за последните 2 учебни години.
Преподаватели, или служители, които неколкократно са се отказвали от осъществяване на мобилност след селектирането им е възможно да не бъдат одобрени, дори и да отговарят на някои от горепосочените условия.

До 45 календарни дни след обявяване на класирането всички селектирани преподаватели и служители трябва да представят в Център за академична мобилност писмо-покана, или електронна кореспонденция, в които са уточнени датите на мобилността. В случай, че това не бъде изпълнено участникът губи мястото, за което е бил селектиран.

Преди началото на мобилността участниците в мобилност по програма “Еразъм+” е необходимо да подготвят Писмо-покана от приемащата институция и Програма за преподаване / Програма за обучение. Програмите се подписват в 2 екземпляра от Декана на факултета и се подпечатват във факултетната канцелария. За служителите, които не са част от катедрения състав документите се подписват от техния административен ръководител.
Бланки:
Програма за преподаване (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)
Програма за обучение (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training)
Писмо-покана (Acceptance Letter – Staff Mobility)
След уточняване на датите за престой в университета партньор (но не по рано от 2 месеца преди началото на мобилността), участниците в мобилност подписват:
– Договор за субсидия по програма Еразъм+, изготвен от Еразъм офиса на ТУ-Варна, след като участникът попълни в бланката само всички данни, маркирани с жълт цвят и го изпрати чрез имейл в Еразъм офиса на университета, без да променя неговия Word формат;
– Декларация по закона за защита на личните данни;
След представяне на предложение за командировка, което участникът в мобилност лично съгласува с ръководител катедра, или с прекия си ръководител, дирекция “Международна дейност и чуждестранни студенти“ издава съответната командировъчна заповед.
Важно:
Към Договора за субсидия се прилага справка за банковата сметка на участника (банковата сметка не трябва да е изписана на ръка).

Преди мобилността следва да представите застрахователна полица за здравна застраховка за чужбина на Ваше име за целия период на престоя извън границите на Р. България.
Субсидията се изплаща след предоставяне на пълния комплект документи (подписани Договор за субсидия, Декларация по ЗЗЛД, Командировъчна заповед и добавена справка за банкова сметка). След подписването на комплекта документи не са възможни промени по датите на мобилност. При неспазване на заложените дати за мобилност участникът следва да възстанови частично, или изцяло получената субсидия.

1. Подписан оригинал на Програма за преподаване, или Програма за обучение.
2. Подписан оригинал на Сертификат от приемащия университет, удостоверяващ целта и периода на мобилността.
3. Оригинални билети за пътуване, или копие на международен паспорт с поставени печати от ГКПП, или документи от настаняването, удостоверяващи реалния престой.
4. Отчет за осъществената командировка. Представя се в Еразъм офиса от участникът, като преди това той я попълни, подпише и я предаде на своя декан, или директор за запознаване и за подпис.
5. Електронен въпросник на английски език към Националната агенция по програма “Еразъм+”. Бланката се получава автоматично на вашия имейл адрес веднага след приключване срока на мобилността Ви по договора за финансиране ще получите електронен въпросник на английски език /EUSurvey/. След като отговорите на всички въпроси в него следва да го подадете чрез натискане на бутона „submit“ и да запазите отчета си в PDF файл. Така ще можете да удостоверите, че сте го попълнили и подали, ако възникне технически проблем при автоматичното му отчитане в платформата EUSurvey. Само тогава Еразъм координаторът ще поиска от Вас да му изпратите този PDF файл.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ – ПРЕПОДАВАНЕ