Мобилност с цел обучение – подробно описание


С програма “Еразъм+” се подкрепят периоди на обучение на служители, работещи във висши учебни заведения. Чрез програмата можете да се обучавате във висше училище от държава, която е от категорията на програмна и с него ТУ-Варна има сключен договор за сътрудничество.
Периодът на обучение в държава по програмата трябва да бъде най-малко 5 дни и не повече от 2 месеца. Това не включва времето за пътуване.
За да участвате в мобилност на персонала по програма “Еразъм+” с цел обучение, трябва да отговаряте на следните условия:
• Да сте назначен/а на трудов, или граждански договор към Технически университет – Варна, като преподавател, или служител.
• Да владеете английски, или езика на страната, в която желаете да заминете.
Като участник в програма “Еразъм+” ще получите:
• Право да посетите университет партньор с цел обучение.
• Шанс да създадете контакти и обмените опит с колеги от известни европейски университети.
• Възможност да практикувате езиковите си познания.
• Субсидия за броя дни на обучението Ви и средства за транспортни разходи по фиксирана ставка, според разстоянието до там.
От Вас ще се очаква:
• Да участвате в обучение в университета партньор на английски език, или на националния език на страната домакин.
• Да се свържете с отдел “Международно сътрудничество” в университета партньор, за да обсъдите кога ще е удобно да го посетите, какви ще са възможностите за евентуално настаняване и да съгласувате програма си за обучение.
• Да подпишете договор за субсидията с Технически университет – Варна преди заминаването си и след завръщане да представите отчетните документи.

Процедурата стъпка по стъпка:

Долуописаната процедурата се прилага, ако кандидатите са повече от свободните места, за които има осигурено финансиране по проекта.  В този случай е достатъчно кандидатът за участие да получи съгласието на приемащата институция и на своя пряк и по-високо стоящ ръководител от ТУ-Варна и да следва стриктно съответната кратка процедура /”кратко опикание”/, посочена на сайта на университета.

Желаещите да осъществят мобилност преподаватели заявяват това на ръководител кътедра и декан на факултет, посочвайки университета и периода, въз основа на вече осъществена принципна договореност с Еразъм офиса на този университет от програмна държава, с който имаме действащо споразумение за сътрудничество. Деканът на всеки факултет изготвя списък с кандидатите.

Въз основа на постъпилите предложения и наличния брой мобилности с осигурено финансиране, Комисията по академичен обмен определя квоти за всеки факултет и критерии за подбор. Селекцията на персонала са извършва от деканите на факултетите, с оглед на очаквани резултати за катедрата, за факултета и персонално. При класирането на преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала се дава приоритет на:
1. Мобилност на преподавател, или служител, който за пръв път участва в академична мобилност по програма „Еразъм+“.
2. Мобилност, която води до разработване на нови учебни материали /за преподаватели/, или до повишаване на квалификацията /за служители/;
3. Осъществена дейност по приемане на студенти и преподаватели по програмата за последните 2 учебни години.
Преподаватели, или служители, които неколкократно са се отказвали от осъществяване на мобилност след селектирането им е възможно да не бъдат одобрени, дори и да отговарят на някои от горепосочените условия.
До 45 календарни дни след обявяване на класирането всички селектирани преподаватели и служители трябва да представят в Център за академична мобилност писмо-покана, или електронна кореспонденция, в които са уточнени датите на мобилността. В случай, че това не бъде изпълнено участникът губи мястото, за което е бил селектиран.
Преди началото на мобилността участниците в мобилност по програма “Еразъм+” е необходимо да подготвят Писмо-покана от приемащата институция и Програма за преподаване / Програма за обучение. Програмите се подписват в 2 екземпляра от Декана на факултета и се подпечатват във факултетната канцелария. За служителите, които не са част от катедрения състав документите се подписват от техния административен ръководител.
Бланки:
Програма за преподаване (Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching)
Програма за обучение (Mobility Agreement – Staff Mobility for Training)
Писмо-покана (Acceptance Letter – Staff Mobility)
След уточняване на датите за престой в университета партньор (но не по рано от 2 месеца преди началото на мобилността), участниците в мобилност подписват:
– Договор за субсидия по програма Еразъм+, изготвен от Еразъм офиса на ТУ-Варна, след като участникът попълни в бланката само всички данни, маркирани с жълт цвят и го изпрати чрез имейл в Еразъм офиса на университета, без да променя неговия Word формат;
– Декларация по закона за защита на личните данни;
След представяне на предложение за командировка, което участникът в мобилност лично съгласува с ръководител катедра, или с прекия си ръководител, Център за академична мобилност издава съответната командировъчна заповед.
Важно:
Към Договора за субсидия се прилага справка за банковата сметка на участника (банковата сметка не трябва да е изписана на ръка).
Преди мобилността следва да представите застрахователна полица за здравна застраховка за чужбина на Ваше име за целия период на престоя извън границите на Р. България.
Субсидията се изплаща след предоставяне на пълния комплект документи (подписани Договор за субсидия, Декларация по ЗЗЛД, Командировъчна заповед и добавена справка за банкова сметка).След подписването на комплекта документи не са възможни промени по датите на мобилност. При неспазване на заложените дати за мобилност участникът следва да възстанови частично, или изцяло получената субсидия.
След приключване на мобилността по програма “Еразъм+” преподавателите и служителите се отчитат със съответните документи:
1. Подписан оригинал на Програма за преподаване, или Програма за обучение.
2. Подписан оригинал на Сертификат от приемащия университет, удостоверяващ целта и периода на мобилността.
3. Оригинални билети за пътуване, или копие на международен паспорт с поставени печати от ГКПП, или документи от настаняването, удостоверяващи реалния престой.
4. Отчет за осъществената командировка. Представя се в деловодтво Ректорат от участникът, като преди това той я попълни, подпише и я предаде на своя декан, или директор за запознаване и за подпис.
5. Електронен въпросник на английски език към Националната агенция по програма “Еразъм+”. Бланката се получава автоматично на вашия имейл адрес веднага след приключване срока на мобилността Ви по договора за финансиране ще получите електронен въпросник на английски език /EUSurvey/. След като отговорите на всички въпроси в него следва да го подадете чрез натискане на бутона „submit“ и да запазите отчета си в PDF файл. Така ще можете да удостоверите, че сте го попълнили и подали, ако възникне технически проблем при автоматичното му отчитане в платформата EUSurvey. Само тогава Еразъм координаторът ще поиска от Вас да му изпратите този PDF файл.
ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ – ОБУЧЕНИЕ