Доклад на Студентския съвет за Проведено проучване сред студентите на ТУ – Варна относно нагласата и нивото им на запознатост спрямо програма Erasmus+


Студентски съвет към ТУ-Варна

Изх.№ 000019/ 19.02.2018г.

 

 

ДО РЕКТОР НА ТУ-ВАРНА

/ПРОФ.Д.Н.ИНЖ. РОСЕН ВАСИЛЕВ/

ДО РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ‘МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ‘ –

/ПРОФ. Д.Н. ИНЖ. Х. СКУЛЕВ/

КОПИЕ ДО ОПЕРАТИВЕН КООРДИНАТОР ERASMUS+

/ИНЖ. С. ДИМИТРОВ/

КОПИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СС ПРИ ТУ – ВАРНА

/МАРИН СИВОВ/                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

ДОКЛАД

 

От Димитър Тодоров Вълков

координатор Erasmus+ към Студентски Съвет на ТУ – Варна

 

 

 

 

Относно: Проведено проучване сред студентите на ТУ – Варна относно нагласата и нивото им на запознатост спрямо програма Erasmus+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА ПРОУЧВАНЕТО

Целта на проучването е да подпомогне и насочи бъдещата съвместа работа на отдел „Международна дейност“ и Студентски Съвет в направление ‘студентски мобилности по програма ERASMUS+‘, като даде представа за:

 

 

        За целите на проучването сред студентите, са съставени въпроси, представени под формата на анкетата, която е обект на анализ в настоящия доклад. Тя е изготвена, оформена и разпространена от членове на Студентки Съвет към ТУ – Варна.

Онлайн анкетата е създадена с помощта на web платформата Google Forms, като са използвани нейните функционалности за анализ и обработка на получените данни.

 

 


 

КОМПОНЕНТИ НА АНКЕТАТА

 

Анкетата се състои от 4 основни фрагмента, разделящи физически и логически зададените въпроси. Организацията е както следва:

I фрагмент – Общи статистически данни на анкетирания

II фрагмент – Програма Erasmus+

III фрагмент – Английски език

IV фрагмент – Опреснителен курс по Английски език

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА АНКЕТАТА

 

I ФРАГМЕНТ

 1. Посочете Вашата специалност /възможност за свободен отговор/
 2. Посочете Вашия курс на обучение /възможност за избор от I до V курс/

 

II ФРАГМЕНТ

 1. Как разбрахте за програма Еразъм? /възможност за избор само на един отговор/:

 

 1. Какво би Ви спряло да извършите мобилност по програма Еразъм? /възможност за избор на един или повече отговори/:

 

 1. Информирани ли сте, че студентите, извършващи мобилност по Еразъм, се финансират в размер на минимум 450 евро на месец (в зависимост от държавата-домакин, като сумата достига до 700 евро за страните с висок стандарт на живот) ?

 

 1. Информирани ли сте, че дисциплините, които бихте изучавали по време на мобилността, както и получените там оценки, се признават в ТУ-Варна?
  • Да
  • Не

 

 1. Информирани ли сте, че може да сключите индивидуален договор за Еразъм мобилност с чуждестранен университет по Ваш избор, без значение дали е партньор на ТУ-Варна? (Erasmus+ хартата е приета от над 4000 университета в 37 страни)
  • Да
  • Не

 

 

III ФРАГМЕНТ

 

 1. Как определяте нивото си на английски език?

 

 

 1. Бихте ли се включили в безплатен опреснителен курс по Английски език (ниво B1-B2), организиран от ТУ-Варна и реализиран от външни фирми, експерти в сферата?

  

 

IV ФРАГМЕНТ[1]

 

 1. Посочете Вашите имена.
 2. Посочете Вашия факултетен номер.
 3. Посочете Вашия e-mail адрес.

 

 

 

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ. ПРОФИЛ НА АНКЕТИРАНИТЕ.

 

Съставеният въпросник се разпространява сред студентите на ТУ – Варна чрез социалните мрежи с публикуването ѝ в страниците, поддържани от Студентски Съвет, както и със съдействието на груповите отговорници от всеки факултет.

 1. Общ брой анкетирани студенти: 291
 2. Разпределение по факултети и специалности
ФИТА
СИТ 99
КСТ 41
ИКТ/ТКМТ 21
Е 7
РМ 6
АРУКС 2
общо ФИТА 176
МТФ
ИД 20
ТТТ 10
ИМ 8
Е 7
КМТ 2
ХМ 1
общо МТФ 47

 

 

 

 

 

 

КФ
КММ 8
ЕТВЕИ 4
К 2
А 1
ЕФП 1
общо КФ 16
ЕФ
ЕЕ 14
СМ 13
ЕСЕО 4
ВЕИ 4
   
общо ЕФ 35

 

 

 

 

 

**НЕПОСОЧИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ/ПОСОЧИЛИ НЕКОРЕКТНИ ДАННИ: 15

 1. Разпределение според курса на обучение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛУЧЕНИ ОТГОВОРИ

II.1 Как разбрахте за програма Еразъм?

 

 

 

Свободните отговори варират, като сред тях най-често се срещат:

 

II.2 Какво би Ви спряло да извършите мобилност по Еразъм? /въпрос с повече от 1 възможен отговор/

 

 

Свободните отговори варират, като сред тях най-често се срещат:

 

 

II.3 Информирани ли сте, че студентите, извършващи мобилност по Еразъм, се финансират в размер на минимум 450 евро на месец (в зависимост от държавата-домакин, като сумата достига до 700 евро за страните с висок стандарт на живот) ?

 

 

 

 

 

 

 

II.4 Информирани ли сте, че дисциплините, които бихте изучавали по време на мобилността, както и получените там оценки, се признават в ТУ-Варна?

 

 

 

 

 

 

II.5 Информирани ли сте, че може да сключите индивидуален договор за Еразъм мобилност с чуждестранен университет по Ваш избор, без значение дали е партньор на ТУ-Варна? (Erasmus+ хартата е приета от над 4000 университета в 37 страни) ?

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1 Как определяте нивото си на Английски език?

 

 

III.2 Бихте ли се включили в безплатен опреснителен курс по английски език (ниво B1/B2), организиран от ТУ-Варна и реализиран от външни фирми, експерти в сферата?

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

 

 1. 15% от запитаните първокурсници никога не са чували за програма Еразъм.
 2. Близо 25% от анкетираните първокурсници не са достатъчно информирани за възможностите, които им се предлагат по програма Еразъм.
 3. 35% от анкетираните пъровкурсници посочват като причина да не извършат мобилност ниското ниво на владеене на Английски или друг чужд език.
 4. Повече от 60% от първокурсниците са заявили заинтересованост от опреснителния курс по Английски език.
 5. Едва 30% от запитаните първокурсници са наясно, че за извършена мобилност по Еразъм се полага месечен финансов грант.
 6. 30% от студентите първи курс са научили за програма Еразъм в университета – чрез информационна кампания или преподавател.
 7. От запитаните студенти втори курс, 10% никога не са чували за програмата.
 8. Основнита бариери пред второкурсниците за извършване на мобилност са недостатъчната информираност за програмата и ниското ниво на владеене на чужд език.
 9. 75% от запитаните второкурсници са наясно, че за извършена мобилност се получава финансово възнаграждение.
 10. 9% от анкетираните студенти втори курс знаят, че могат да сключат индивидуален договор с университет по тяхно желание.
 11. Над 50% от второкурсниците изявяват желание за включване в опреснителен курс по Английски език.
 12. Сред студентите от горните курсове(III, IV и V) има 12%, които никога не са чували за Еразъм.
 13. Над 50% от студентите горен курс са се запознали с програмата чрез свой колега или приятел.
 14. Недостатъчната информираност е фактор за нереализиране на мобилност при 23% от тях
 15. Повече от 50% от студентите в горен курс не са наясно, че за извършване на мобилност по Еразъм се полага финансово възнаграждение.

 

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2018г.                                                                                                                     С уважение: …………………………..

гр. Варна                                                                                                                                                    /Димитър Вълков /

[1] Анкетираният достига до тази секция само ако е посочил отговор ‘Да‘ на въпрос №2 от фрагмент III. Посочено е, че събраните данни биха послужили за информиране на студентите при организация на опреснителния курс по Английски език.