Висока оценка за качеството на изпълнение на проектните ни дейности за студентски и преподавателски мобилности за проект 2018-1-BG01-КА103-47100 по програма “Еразъм+”


С писмо с изх. № КА 103 / НЕ-06/11 от Директора на Център за развитие на човешките ресурси към МОН, Ректорът на ТУ-Варна е информиран, че е приет крайния отчет, дължим по договор № 2018-1-BG01-КА103-47100, свързан със студентските и преподавателските мобилности по програма “Еразъм+” през академичната 2018/2019 г.

В писмото се посочва, че:

  1. Качеството на изпълнение на проектните дейности е оценено с 95 от 100 възможни точки.  /За сравнение предходният ни проект бе оценен с 93 точки./
  2. Изпълнението на проекта е в съответствие с принципите, заложени в Еразъм Хартата за Висше образование и правилата на програма “Еразъм+”.
  3. Постигнати са много високи резултати по отношение броя на осъществените мобилности. Изпълнението на бюджета съответства на реализираните дейности.
  4. Участниците в мобилността декларират висока степен на удовлетвореност от участието си в програмата.
  5. Уебстраницата на университета има много добре разработена подстраница, посветена на програма „Еразъм+“. В нея е публикувана актуална и полезна информация за програмата. Прави впечатление добре поддържания архив, който дава информация за изпълнението на програмата през годините.