Студентска мобилност – Обучение


Учене в чужбина
Програма “Еразъм+” помага за организирането на обмен на студенти и докторанти между страните по програмата (ЕС, Турция и Македония).
Учейки в чужбина с помощта на “Еразъм+”, можете да подобрите своите комуникационни, езикови и междукултурни умения и да придобиете социални умения, които се ценят високо от работодателите. Можете също така да съчетаете ученето в страна по програмата със стаж, за да придобиете трудов опит – нещо все по-важно, когато излизате на пазара на труда.
Тези възможности са достъпни за студенти бакалаври и магистри, както и за докторанти.
Ако отивате в страна по програмата, можете да използвате онлайн езиковата подкрепа по “Еразъм+” (OLS), за да научите езика, на който ще се провеждат учебните занятия.
Продължителност
Периодът на обучение в чужбина трябва да е минимум 3 месеца и максимум 12 месеца за всяка образователно-квалификационна степен (ОКС “Бакалавър”, ОКС “Магистър”, ОНС “Доктор”).
Можете да участвате в повече от един обмен в чужбина по линия на “Еразъм+”, било то като студент или стажант, но общата продължителност на периодите в чужбина не може да надхвърля 12 месеца в рамките на един цикъл на обучение.
Кандидатстване
В ТУ-Варна подборът на студенти и докторанти за участие в мобилност по програма “Еразъм+” се извършва чрез селекционна процедура, която се осъществява от дирекция “Международна дейност и чуждестранни студенти”.
Процедурата стъпка по стъпка:

 

Периодите за кандидатстване приключват 3 месеца преди началото на учебния семестър в избрания чужд университет.
Кандидатите трябва да владеят английски език, или езика на страната домакин на ниво не по-ниско от В1, което се удостоверява по един от следните начини:
• оценка от държавен зрелостен изпит по езика;
• сертификат;
• изпит за проверка на езиковите познания.
В случай че сте избрали да удостоверите чуждоезиковите си познания чрез оценка от ДЗИ или сертификат, е необходимо да сканирате и приложите диплома за средно образование с оценка от държавен зрелостен изпит по езика, или някой от следните сертификати:
• Английски език: PET Preliminary, BEC Preliminary, FCE, BEC Vantage, CAE, BEC Higher, CPE, BULATS, IELTS, TOEFL iBT
• Немски език: Goethe – Zertifikat, ÖSD, DSD, TestDaF
• Френски език: DELF/DALF
• Испански език: DELE
• Италиански език: CILS, CELI, PLIDA
Оценката от държавен зрелостен изпит и сертификат се приравнява съгласно таблица за еквивалентни резултати.
За кандидатите, които желаят да се явят на изпит за проверка на езиковите познания, се организират изпити по английски и испански език.
Грантове през академичната 2018/2019 година:
ГрупаДържаваМесечен грант (евро/месец)
Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания,
Лихтенщайн, Норвегия
520
Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот
Австрия, Белгия, Германия,
Франция, Италия, Гърция,
Испания, Кипър, Холандия,
Малта, Португалия
520
Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот
България, Хърватия, Чехия,
Естония, Латвия, Литва,
Унгария, Полша, Румъния,
Словакия, Словения, Сърбия, Македония, Турция
470
Подава се Молба-формуляр за кандидатстване за мобилност по програма “Еразъм+”. Кандидатурата се разглежда от Комисията по академичен обмен. Класирането се извършва само за кандидатите, удостоверили знанията си по чужд език. Кандидати, които са се явили на изпит, но не са го издържали успешно, не се допускат до класиране.
Балът се формира от средния успех от обучението до момента и оценката на езиковите познания.
Подготовка на документи за изпращане в университета партньор
След обявяване на класирането класираните студенти трябва да започнат подготовката на следните документи за изпращане в университета партньор:
• Application form (попълва се в два екземпляра по образец на университета партньор, ако такъв липсва – може да използвате формата на ТУ – Варна, като направите съответните корекции).
• Learning agreement (попълва се в два екземпляра по образец на приемащия университет, или по образец на ТУ-Варна) .
• Accommodation form (ако на интернет страницата на университета партньор не е публикувана, трябва да се свържете с координатора на съответния университет и да уточните възможностите за настаняване
• В зависимост от възприетата практика в университета-партньор може да са необходими и допълнителни документи, като например копие на здравно-осигурителна карта, академична справка и др.
Подписване на двустранен договор за субсидия
Преди заминаването си за университета партньор трябва да подпишете договор за получаване на субсидията, представяйки декларация за банкова сметка. В бланката на договора попълвате само всички данни, маркирани с жълт цвят и го изпращате без да променяте Word формата му в Еразъм офиса на университета чрез имейл. Задължително е в декларацията за банковата сметка точното попълване на полето адрес на банката, само ако сметката е открита в чуждестранна банка, както и тогава е необходимо посочването на адреса на студента в чужбина.
Ако нямате възможност да подпишете договора лично, може да изпратите роднина, или приятел с нотариално-заверено пълномощно. Образец на пълномощно с минималните изисквания може да изтеглите от пакета документи. След подписване на договора ще получите 80% от сумата за целия период на престой в университета партньор, а след завръщане и представяне на отчетните документи ще получите и останалите 20%.
Субсидията можете да получите на посочена лична банкова сметка.
Всеки студент е отговорен да провери академичния календар на университета, в който заминава и да съобрази заминаването си с него. Академичният календар, или кореспонденция, в която се уточняват датите на периода за обучение се представят при подписването на договора за субсидия. В някои университети се организират Welcome Week, или езикови курсове, за което също трябва да се информирате лично.
Необходимо е да уведомите координатора за точната дата на пристигане, за да могат да уредят посрещане, в случай че предлагат такава услуга.
Онлайн езикова подкрепа (OLS)
Всеки студент участник в програма “Еразъм+” е задължен да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността, ако работния език по време на мобилността e чужд за него. На всички участници, чието ниво е по ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. Онлайн езиковата подкрепа е достъпна за следните езици: английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, чешки, датски, полски, холандски, словенски, гръцки.
При завръщането си трябва да отчетете следните документи не по-късно от 30 дни след тази датата:
1. Transcript of records – академична справка с резултатите, които сте постигнали в университета партньор, преведена на български от лицензирана агенция. Ако не е издадена до заминаването на студента, ще бъде получена по пощата впоследствие.
2. Confirmation  – документ, издаден от университета партньор, удостоверяващ престоя на студента в него.
3. Втори документ, удостоверяващ реалния престой в чужбина*: билети от пътуването (отиване и връщане + бордни карти, ако сте пътували със самолет); копие от международния паспорт, ако на него има печати от границите; или договор за наем, с посочени дати на настаняване и напускане.
*Обърнете внимание! – Необходим е само 1 от трите документа, който е допълващ към Confirmation.
4. Отчет на български език – изпраща се на имейл:  erasmus@tu-varna.bg
5. Changes to the Learning Agreement – ако сте правили промени в избора си на предмети, трябва да ги отразите в този документ (частта During the mobility) и да го подпечатате в университета партньор преди да се завърнете.
Внимание! – крайният вариант на Learning Agreement трябва напълно да съвпада с Transcript of records.

На вашия имейл адрес веднага след приключване срока на мобилността Ви по договора за финансиране ще получите електронен въпросник на английски език /EUSurvey/. След като отговорите на всички въпроси в него следва да го подадете чрез натискане на бутона „submit“ и да запазите отчета си в PDF файл. Така ще можете да удостоверите, че сте го попълнили и подали, ако възникне технически проблем при автоматичното му отчитане в платформата EUSurvey. Само тогава Еразъм координаторът ще поиска от Вас да му изпратите този PDF файл.

Когато планирате завръщането си, имайте предвид, че 20% от оставащата субсидия се изплаща за реалното време на обучение, прекарано в университета партньор, а то се доказва с отчетните документи. Ако има разминаване в датите за пристигане и заминаване в двата документа, ще бъдат отчетени по-късната дата за пристигане и по-ранната за заминаване. Ако договорът е за по-дълъг период, то изплатените след връщането 20% ще бъдат в по-малък размер; ако има разлика между реалния престой и престоя по договор, може да се наложи да върнете част от отпуснатата субсидия.
След края на мобилността, всеки студент, ако желае може да получи Сертификат за участие в програма “Еразъм+”, издаден от дирекция “Международна дейност и чуждестранни студенти” при предварително уточнение.

СВАЛИ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ