Мобилност с цел преподаване – кратко описание


Преди мобилността:

Участниците в преподавателска мобилност с цел преподаване следва да представят в Еразъм офиса попълнени и подписани следните документи:
1. Декларация-лични данни-STAFF – 1 екз., на хартия;
2. Декларация банкова сметка – 1 екз., на хартия;
3. Acceptance Letter – Staff Mobility form – сканирано копие – 1 екз., или покана от приемащия университет;
4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОМАНДИРОВКА – New_blanka – 1 екз., на хартия, подписано от р-л катедра, декан и зам. ректор УД;
5. Staff Mobility Agreement for Tеaching form – 1 екз., подисано от участника, декана му и от приемащия унниверситет /сканирано копие/.
Изпращат на имейл адрес erasmus@tu-varna.bg:

6. Застрахователна полица за здравна застраховка за чужбина на Ваше име за целия период на престоя извън границите на Р. България.
– ДОГДОВОР-финансиране-ПМПрепод. – бланка – Word файл – след като са попълнили в него само всички жълти полета.
Подписват този договор в 4 екз., в Еразъм офиса, след като той бъде дооформен и принтиран в същия офис.

След мобилността:

1. Участниците попълват и изпращат /„събмитват“/ своя онлайн отчет във вид на анкета. Анкетата се съдържа в линк на съобщение от Еразъм, което получават на имейл адреса си веднага след приключване на срока на практиката, посочен в договора за финансиране. Желателно е да запазят отчета /анкетата/ си в PDF файл, за да можете да удостоверят, че са го попълнили и подали, само ако възникне технически проблем
2. Представят в Еразъм офиса:
– Certificate of Arrival and Attendance, в оригинал, или аналогичен документ, заверен от приемащия университет;
– Документ за нощувките;
– Билети от пътуването, или друг документ издаден от чуждата държава, с дата от деня, предшестващ първия ден на мобилността в университета и друг документ с дата след последния ден на мобилността в приемащия университет /квитанция за закупена винетка, или за зареждане с гориво на бензиностанция/.
3. Представят в деловодството:
– Отчет за осъществена командировка (2) – в 1 екз., подписан от р-л катедра, от декан и от участника в мобилността.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ – ПРЕПОДАВАНЕ